માં કામલ મેડિકલ સેન્ટર વર્ષ 2017-18 બેચ કેલેન્ડર

માં કામલ વુમન વેલ્ફેર ફાઉન્ડેશન સંચાલિત
માં કામલ મેડિકલ સેન્ટર
સુરત - વ્યારા -રાજપીપલા -બીલીમોરા સેન્ટર
વર્ષ 2017-18 બેચ કેલેન્ડર

માં કામલ ધામ, વ્યારા કેમ્પસ (હોસ્ટેલર બેચ)
ખાલી સીટ કુલ સીટ બેચ સમય બેચ શરુ થવાની તારીખ બેચ નંબર
  120 student 9:00 am to 5:00 pm 13-06-17 106
  120 student 9:00 am to 5:00 pm 01-08-17 107
સુરત સેન્ટર (નોનહોસ્ટેલર બેચ)
ખાલી સીટ કુલ સીટ બેચ સમય બેચ શરુ થવાની તારીખ બેચ નંબર
  42 student 11:30 am to 2:30 pm 25-04-17 89
  42 student 11:30 am to 2:30 pm 13-06-17 90
  42 student 2:30 pm to 5:30 pm 08-07-17 91
  42 student 11:30 am to 2:30 pm 08-07-17 92
  42 student 11:30 am to 2:30 pm 17-11-17 93
  30 student 8:30 am to 11:30 am 08-08-17(Orientation) 94-ANM
  30 student 8:30 am to 11:30 am 08-08-17(Orientation) 95-GNM
  42 student 2:30 pm to 5:30 pm 08-07-17 103-Male
રાજપીપળા સેન્ટર (નોનહોસ્ટેલર બેચ)
ખાલી સીટ કુલ સીટ બેચ સમય બેચ શરુ થવાની તારીખ બેચ નંબર
  50 student 10:00 am to 1:00 pm 16-05-17 100
  50 student 12:00 pm to 3:00 pm 08-07-17 101
  50 student 10:00 am to 1:00 pm 21-11-17 102
બીલીમોરા સેન્ટર (નોનહોસ્ટેલર બેચ)
ખાલી સીટ કુલ સીટ બેચ સમય બેચ શરુ થવાની તારીખ બેચ નંબર
  40 student 1:00 pm to 4:00 pm 13-06-17 112
  40 student 9:00 am to 12:00 pm 22-08-17 113
એડમિશન મેળવવા ઇચ્છુક ઉમેદવાર સંસ્થાના હેલ્પલાઇન નંબર : 0261-2452205, 9373399739 પર સંપર્ક કરવો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =