દિપેશ નાગજીભાઈ તરસરીયા : વાંચન કરતી વખતે ઊધ આવે છે Exam writing tips…

દિપેશ નાગજીભાઈ તરસરીયા : વાંચન કરતી વખતે ઊધ આવે છે
  • દોસ્ત,કલાકો સુધી વાંચવાની જરૂર નથી,શાંત વાતાવરણમાં,મનથી વાંચવાની જરૂર છે.તમને વાંચન માટે કયો સમય અનુકૂળ છે સવારનો, બપોરનો કે સાંજનો.તેને શાંતિથી વિચારીને નક્કી કરો.
  • એક દિવસમાં બે વિષયનું વાંચન કરો.સવારે અલગ અને સાંજે અલગ જેથી તમે Bore ન થઇ જાવ.વાંચન સમય દરમિયાન નાનકડો બ્રેક લો. બ્રેક સમયમાં થોડું બહાર ફરી આવો. જેનાથી શરીરમાં Oxygen નું પ્રમાણ વધશે, અને તમારી Bodyમાં energy આવી જશે.તમે Relax થઇ જશો.
  • વાંચન સમયે બને તેટલું પાણી પીવો. શરીરમાં પાણી ઓછું થવાથી એની અસર મગજમાં થશે અને તમને ઊંઘ આવશે. જયારે ઊંઘની અનુભૂતિ થાય ત્યારે ચા અથવા કોફી પીવો.
  • કંટાળો આવતો હોય, થાકી ગયા હોય ત્યારે તમને ગમતા વિષયનું વાંચન કરવું જોઈએ. જેનાથી તમને કંટાળો નહિ આવે અને વાંચવાનું ગમશે. આશા રાખું આ તમને ચોક્કસથી મદદરૂપ થશે.
  • All the Best ...
  • For any questions please contact on this number:- 6356363633

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =