હું 12th Science નો વિદ્યાર્થી છું. મારુ નામ મેહુલ છે.યાદશક્તિ વધારવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ?Exam writing tips……

હું 12th Science નો વિદ્યાર્થી છું. મારુ નામ મેહુલ છે.યાદશક્તિ વધારવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ? મેહુલભાઈ, યાદશક્તિ વધારવા માટે હળવી કસરતો કરો. વાંચન માટે સવારનો સમય શ્રેષ્ઠ હોય છે તેથી બને તેટલું સવારમાં વાંચવાનું રાખો. વાંચન સમયે તમારું પૂરતું ધ્યાન વાંચનમાં જ હોવું જોઈએ, અન્ય પ્રવૃત્તિમાં નહીં. તમારો વાંચનનો સમય Family members ને જણાવો જેથી તમે Disturb નઈ થઈ શકો. બેસ્ટ લક
  • For any questions please contact on this number:- 6356363633

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =