પ્રશ્નપત્ર લખતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ? Exam writing tips…

પ્રશ્નપત્ર લખતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ? થોડા મુદ્દાઓ નીચે આપ્યા છે, વિગતવાર જવાબ માટે આપણી સંસ્થાની કેરિયર ગાઈડ બુકનો બોર્ડની તૈયારી કઈ રીતે કરવી તે લેખ વાંચી લેશો.
  1.     મુદ્દાસરનું લખાણ લખવું.
  2.     Diagram clear દોરો.
  3.     બને તેટલી ચેકચુક ઓછી કરો.
  4.     Perfect આવડતા પ્રશ્નોના જવાબ પ્રથમ લખવા.
  5.     સમય મર્યાદામાં પ્રશ્નપત્ર પૂરું કરવું.
  For any question please contact on this number :- 6356363635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =