મારુ નામ નીલ ગાંધી છે. Food inspector બનવું હોય તો શું કરવું પડે ? Exam writing tips….

મારુ નામ નીલ ગાંધી છે. Food inspector બનવું હોય તો શું કરવું પડે ? Dear Friend, Food inspector બનવા માટે તમારે સૌપ્રથમ bachelor degree (Agriculture, Pharmacy, Food Technology, Dairy Technology, etc) મેળવી પડે ત્યારબાદ UPSC દ્વારા લેવામાં આવતી entrance exam crack કરવી પડે તો ચોક્કસથી તમે Food inspector બની શકો. Best of Luck
  • For any questions please contact on this number :-6356363633

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 5 =